FÁILTE CHUIG IONAD TACAÍOCHTA OIDEACHAIS IARTHAR CHORCAÍ!

Tacaímid go mórálach le teanga na Gaeilge inár gcuid oibríochtaí ar fad.

WELCOME TO WEST CORK EDUCATION SUPPORT CENTRE!
We proudly support the Irish language in all our operations.

New users please register to book courses.
Existing users please Login

To Book a Course please visit the CPD Courses Page

Tá sé mar aidhm ag Ionad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí forbairt ghairmiúil leanúnach múinteoirí agus gach comhpháirtí oideachais ábhartha eile laistigh de cheantar Iarthar Chorcaí a chur chun cinn trí cheannaireacht agus treoir straitéiseach a sholáthar ar aon dul le polasaithe agus cleachtais faofa na Roinne Oideachais agus Scileanna maidir le contanam na foghlama san oideachas.

The aim of the West Cork Education Support Centre is to promote the continuing professional development of teachers and all other relevant educational partners within the West Cork area by providing strategic leadership and direction in line with approved Department of Education and Skills policies and practices with regard to the continuum of learning in education.

  • ÁISEANNA NUA DO GACH IMEACHT

    MODERN FACILITIES FOR ALL EVENTS

Áiseanna | Facilities

Cuireann Ionad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí áiseanna ar fáil chun oiliúint a chur ar fáil chomh maith le seomraí cruinnithe a bheith ar fáil chun freastal ar ghrúpaí éagsúla.

The West Cork Education Support Centre provides facilities for the delivery of training in addition to the availability of meeting rooms to accommodate a number of size options.

Breis eolais faoinár n-áiseanna | Read more about our facilities

Múinteoirí Nuacháilithe

Tá clárú do Mhúinteoirí Nuacháilithe ar fáil anois, téigh go dtí an leathanach seo a leanas chun clárú agus iarratas a dhéanamh ar chúrsaí.

NQT bunscoil | NQT Iarbhunscoil

NEWLY QUALIFIED TEACHERS

Newly Qualified Teacher registration is now available please go to the following page to register and apply for courses.

NQT Primary | NQT Post Primary

Substitution List

Please be aware that by adding your details to the centre website, you are agreeing that the information you provide is available to all schools who have been provided with the access password.

Substitute Teachers can register on our database.
Schools can access the database - please contact us for a login.

Subs Registration | School Access

An Chearnóg, Dún Mánmhaí, Co. Chorcaí. P47 FH27

The Square, Dunmanway, Co. Cork. P47 FH27

Seoladh
Address

West Cork Education Support Centre,
The Square,
Dunmanway,
Co Cork

Eircode: P47 FH27


  • Phone 1: +353 (23) 8856756
  • Phone 2: +353 (23) 8856757
  • Fax:+353 (23) 8856752
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.