• Baile
 • Saoirse Faisnéise

Saoirse Faisnéise

Beartas um Shaoráil Faisnéise Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí

Ailt Tagartha an Achta um Shaoráil Faisnéise Ailt 15 & 16 Leabhar Tagartha.

 

Réamhrá:

Bunaíonn an tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997 trí cheart reachtúla nua:

 • Ceart dlíthiúil do gach duine rochtain a fháil ar fhaisnéis atá i seilbh comhlachtaí poiblí
 • Ceart dlíthiúil do gach duine faisnéis oifigiúil a bhaineann leis / léi féin a leasú i gcás go bhfuil sé neamhiomlán, mícheart nó míthreorach.
 • Ceart dlíthiúil cúiseanna a fháil le cinntí a dhéanann difear duit féin.

Dearbhaíonn an tAcht ceart bhaill an phobail rochtain a fháil ar fhaisnéis oifigiúil a mhéid is féidir i gcomhréir le leas an phobail agus le ceart príobháideachta daoine aonair

Tá an tAcht um Shaoráil Faisnéise deartha chun rochtain phoiblí a cheadú ar fhaisnéis a choinníonn comhlachtaí poiblí nach mbíonn ar fáil go rialta trí ghnáthbhealaí.

Aithníonn Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí a bhí ina bhall lánaimseartha den líonra náisiúnta Ionad Oideachais ó 2002 an 31 Bealtainest. 2006 mar an dáta éifeachtach chun an tAcht um Shaoráil Faisnéise a chomhlíonadh.

Struchtúr Bainistíochta Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí:

Tá an tIonad atá tiomanta do thacú le forbairt ghairmiúil leanúnach múinteoirí agus pobail scoile á bhainistiú ag Coiste Bainistíochta ar a bhfuil 9 mball a thoghtar go bliantúil as na baill lárnacha a bhíonn i láthair ag an gcruinniú ginearálta bliantúil agus 3 bhall breise a d’fhéadfaí a chomhthoghadh as an pobal oideachais níos leithne faoi réir uas-bhallraíochta de 12.

Tá ballraíocht lárnach teoranta do mhúinteoirí atá ag freastal laistigh de dhobharcheantar sainithe an Ionaid.

Tá an Coiste Bainistíochta freagrach as reáchtáil laethúil an Ionaid i gcomhréir le beartais agus nósanna imeachta aitheanta na Roinne Oideachais & Eolaíochta agus oifigigh a thoghadh agus baill foirne a cheapadh de réir na gcuspóirí seo agus laistigh de shrianta airgeadais an lae.

Seo a leanas an struchtúr bainistíochta reatha:

 • Coiste Bainistíochta
  • Cathaoirleach
  • Leas-Chathaoirleach
  • Cisteoir
  • Baill an Choiste
  •  
 • Stiúrthóir
 • Foireann Riaracháin
 • Tacaíocht Rúnaíochta
 • Foireann Choimhdeach

Feidhmeanna an Ionaid:

 Is é croífheidhm Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí oiliúint, forbairt agus tacaíocht a sholáthar do mhúinteoirí agus do phobal na scoile i gcoitinne. Chuige sin tacaítear le comhpháirtíochtaí a fheabhsaíonn seachadadh tionscnamh náisiúnta agus spreagtar tionscnaimh áitiúla ón mbun aníos, a dhéanann iarracht athrú a bhainistiú.

 • Baintear cuspóirí an Ionaid amach ar na bealaí seo a leanas:
 • Oiliúint inseirbhíse a sholáthar chun tacú le riachtanais chórais mar a chinneann an Roinn Oideachais & Scileanna
 • Oiliúint a dhearadh agus a sheachadadh mar fhreagairt ar riachtanais a bhfuil taighde áitiúil déanta orthu.
 • Acmhainní, saoráidí a sholáthar de réir riachtanais aitheanta na gcliant.

Faisnéis ar fáil san Ionad:

Soláthraíonn Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí faisnéis go rialta faoina shaoráidí, a acmhainní, a dheiseanna forbartha gairmiúla leanúnacha agus a ghníomhaíochtaí ginearálta trí theagmháil dhíreach a dhéanamh le scoileanna laistigh dár ndobharcheantar, trí bhróisiúir a fhoilsiú, fógráin agus nuachtlitreacha a eisiúint nó trína shuíomh Gréasáin ag   www.westcorkeducationcentre.ie 

Is féidir an chatagóir seo den fhaisnéis a bhíonn ar fáil go rialta a fháil ach teagmháil a dhéanamh leis an Ionad go díreach gan dul i muinín na nósanna imeachta um Shaoráil Faisnéise.

I measc na n-aicmí eile faisnéise a d’fhéadfaí a iarraidh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise tá taifid ar chruinnithe bainistíochta, taifid a thagraíonn do riarachán clár inseirbhíse náisiúnta, comhaid riaracháin inmheánacha, tuarascáil bhliantúil an ionaid, taifid airgeadais an Ionaid, taifid phearsanra agus sonraí faoi ghníomhaíocht FGL chun taifid tinrimh agus foirmeacha meastóireachta a áireamh.

Iarratais faoin Acht um Shaoráil Faisnéise:

 Tá sé de cheart ag iarratasóirí rochtain a fháil ar gach taifead a thagann faoi raon feidhme an Achta um Shaoráil Faisnéise. Ina measc seo tá gach faisnéis phearsanta, gach taifead a cruthaíodh ó cuireadh tús leis an Acht (21st Aibreán 1998) agus taifid phearsanra na mball foirne atá ag fónamh.

Tabharfar freagra ar iarratas, de réir na hoibleagáide dlíthiúla a thugtar dúinn leis an Acht, laistigh de thréimhse ceithre seachtaine. Sainmhínítear seachtain san Acht 5 lá seachtaine as a chéile, seachas Dé Sathairn, Dé Domhnaigh agus laethanta saoire poiblí.

Féadfaidh tú athbhreithniú inmheánach a lorg ar an gcinneadh tosaigh a rinne an tOifigeach um Shaoráil Faisnéise má tá tú míshásta le d’iarratas tosaigh nó mura bhfaigheann tú freagra laistigh de cheithre seachtaine ó d’iarratas tosaigh.

Ba chóir iarratais faoin Acht um Shaoráil Faisnéise a sheoladh chuig:

Oifigeach um Shaoráil Faisnéise,

Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí,

An Chearnóg,

Dún Mánmhaí,

Co. Chorcaí.                    

Iarratas a chur le chéile:

(i) (Ba chóir go mbeadh d’iarratas i scríbhinn agus, más infheidhme, an táille chuí a bheith ag gabháil leis (féach “táillí” thíos). Ba cheart an táille ábhartha a íoc le; Dréacht Bainc, Ordú Airgid, Ordú Poist nó Seic tarraingthe ar bhanc i bPoblacht na hÉireann, iníoctha le hIonad Oideachais Iarthar Chorcaí.

Féadfaidh tú an fhoirm dar teideal 'Iarraidh ar Fhaisnéis faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise' a úsáid atá ar fáil go forleathan.

Mura bhfuil an fhoirm a luaitear thuas á úsáid agat, ba cheart go léireodh d’iarratas go bhfuil an fhaisnéis á lorg faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.

(ii) Má theastaíonn freagra uait i bhformáid áirithe ie fótachóip, diosca ríomhaire, srl. luaigh é seo i d’iarratas.

(iii) Bí chomh mionsonraithe agus chomh sonrach agus is féidir agus d’iarratas á chur le chéile agat mar chabhróidh sé seo linn déileáil leis. Féadann sé freisin go ngearrfar muirir níos lú ar chuardach agus aisghabháil i gcásanna nach n-íoctar iad. Déan iarracht, más féidir, an tréimhse ama ar mhaith leat rochtain a fháil ar thaifid a chur in iúl eg taifid a cruthaíodh idir Bealtaine 2003 agus Nollaig 2003. Má bhíonn aon deacracht agat d’iarratas a ullmhú beidh ár bhfoireann sásta cabhrú leat ina leith seo.

(iv) D’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort d’aitheantas a chruthú, go háirithe agus faisnéis phearsanta á lorg agat, mar sin b’fhéidir go n-iarrfaí ort, mar sin, do Theastas Breithe, Ceadúnas Tiomána, Pas nó cineál eile aitheantais a thabhairt ar aird.

(v) Cuir uimhir teileafóin i rith an lae san áireamh, más féidir, ionas go bhféadtar teagmháil a dhéanamh leat go tapa más gá sonraí d’iarraidh a shoiléiriú.

Táimid sásta cúnamh a sholáthar do bhaill an phobail a lorgaíonn comhairle maidir le hiarratas a dhéanamh.                    

Cúnamh do dhaoine faoi mhíchumas:

Táimid ar fáil chun cúnamh a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas a gcearta a fheidhmiú faoin Acht um Shaoráil Faisnéise (m.sh. glacadh le hiarrataí ó bhéal ó iarratasóirí nach bhfuil in ann léamh, priontáil agus / nó scríobh mar gheall ar a míchumas, rud a chuireann ar chumas an iarratasóra taifid a iniúchadh nó a bheith acu a mhínigh dó / di).                    

Cinnteoireacht Shaoráil Faisnéise i Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí:

Déanann an tOifigeach um Shaoráil Faisnéise cinntí maidir le Saoirse Faisnéise. Is féidir achomhairc inmheánacha a dhéanamh nó mar mhalairt air sin féadfar achomhairc a dhéanamh go díreach leis an gCoimisinéir Faisnéise.                    

Cearta Athbhreithnithe agus Achomhairc:

Leagtar amach san Acht sraith díolúintí chun faisnéis íogair a chosaint i gcás ina bhféadfadh a nochtadh dochar a dhéanamh do phríomhleasanna an Stáit nó tríú páirtithe. I gcás go ndéanann Comhlacht Poiblí na forálacha seo a agairt chun faisnéis a choinneáil siar, féadfar achomharc a dhéanamh ar an gcinneadh. D’fhéadfadh cinntí maidir le rochtain, muirir, cineálacha rochtana, srl a chur siar a bheith ina n-ábhar achomhairc. Seo a leanas sonraí na meicníochtaí achomhairc:     

Athbhreithniú ag an gCoimisinéir Faisnéise:

Tar éis duit athbhreithniú inmheánach a chríochnú, féadfaidh tú athbhreithniú neamhspleách ar an gcinneadh a lorg ón gCoimisinéir Faisnéise. Freisin mura bhfuair tú freagra ar d’iarratas ar athbhreithniú inmheánach laistigh de 3 seachtaine, meastar gur diúltú é seo agus féadfaidh tú an t-ábhar a achomharc chuig an gCoimisinéir Faisnéise.

Is féidir achomhairc i scríbhinn, agus, más infheidhme, in éineacht leis an táille chuí, (féach faoi Táillí thíos) a dhéanamh go díreach leis an gCoimisinéir Faisnéise ag an seoladh seo a leanas:

Oifig an Choimisinéara Faisnéise

18 Sráid Leeson Íochtarach,

2 Baile Átha Cliath

 

Teileafón: 01-6395689

Facs: 01-6395676

R-phost:            Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript chumas chun féachaint air.

Suíomh gréasáin:         http://www.oic.ie

 

Táillí Iarratais:

 Táille iarratais chaighdeánach de € 15 caithfidh sé gabháil le hiarratas um Shaoráil Faisnéise a dhéantar faoi alt 7 den Acht ar thaifead nó ar thaifid ina bhfuil faisnéis neamhphearsanta.

Táille laghdaithe de € 10 beidh feidhm aige má tá an duine a dhéanann iarraidh den sórt sin clúdaithe le cárta leighis.

Tá na hiarrataí / iarratais seo a leanas díolmhaithe ó tháillí iarratais:

(a) Iarratas faoi alt 7 ar thaifead nó ar thaifid nach bhfuil iontu ach faisnéis phearsanta a bhaineann leis an iarratasóir.

(b) Iarratas faoi alt 17 (ceart chun taifid a bhaineann le faisnéis phearsanta a leasú).

(c) Iarratas faoi alt 18 (ceart an duine chun faisnéise maidir le gníomhartha comhlachtaí poiblí a dhéanann difear don duine).

 

Athbhreithniú ón gCoimisinéir Faisnéise:

 Táille iarratais chaighdeánach de € 150 caithfidh sé iarratais a thionlacan chuig an gCoimisinéir Faisnéise ar athbhreithniú ar chinntí arna ndéanamh ag comhlachtaí poiblí faoi alt 34 den Acht.

Táille laghdaithe de € 50 i bhfeidhm más rud é:

(a) gur sealbhóir cárta leighis an duine a thugann an t-iarratas nó cleithiúnaí ar shealbhóir cárta leighis nó

(b) sonraítear an duine in alt 29 (2) ie tríú páirtí a bhfuil an ceart aige iarratas a dhéanamh go díreach chuig an gCoimisinéir Faisnéise i gcás ina gcinneann comhlacht poiblí a chuid faisnéise a scaoileadh ar fhorais leasa phoiblí.

      Ní theastaíonn táille iarratais ar na hiarratais seo a leanas chuig an gCoimisinéir Faisnéise:

(a) Iarratas a bhaineann le taifid nach bhfuil iontu ach faisnéis phearsanta a bhaineann leis an iarratasóir.

(b) Iarratas i ndáil le cinneadh faoi alt 17 (ceart chun taifid a bhaineann le faisnéis phearsanta a leasú).

(c) Iarratas i ndáil le cinneadh faoi alt 18 (ceart an duine faisnéis a fháil maidir le gníomhartha comhlachtaí poiblí a dhéanann difear don duine).

(d) Iarratas i ndáil le cinneadh táille nó éarlais is mó ná € 25.00 a ghearradh faoi alt 47 maidir le taifid a chuardach agus a aisghabháil agus a fhótachóipeáil (cinntí i ndáil le táillí nó taiscí a ghearradh as cuardach agus aisghabháil agus / nó níl fótachóipeáil faoi bhun € 25 faoi réir athbhreithnithe ag an gCoimisinéir Faisnéise).

(d) Iarratas i ndáil le cinneadh táille a ghearradh faoi alt 47 (6A), nó táille de mhéid áirithe faoi alt 47 (6A), ar an bhforas nach bhfuil ach faisnéis phearsanta a bhaineann leis na taifid lena mbaineann ní sealbhóir cárta leighis ná cleithiúnaí sealbhóir cárta leighis an t-iarratasóir nó an t-iarratasóir.

(e) Achomharc i gcoinne cinnidh athbhreithnithe inmheánaigh a mheastar a bheith diúltaithe toisc nach ndearnadh an cinneadh sin laistigh de na teorainneacha ama riachtanacha.

 

Táillí Cuardaigh agus Aisghabhála agus Fótachóipeála:

Féadfar táillí a ghearradh freisin as taifid a chuardach agus a aisghabháil mar a leanas

 • Maidir le taifid phearsanta, beidh feidhm ag táillí maidir le costas cóipeála na dtaifead a iarrtar.
 • Maidir le faisnéis eile (neamhphearsanta), féadfar táillí a ghearradh i leith an ama a chaitear ag aimsiú agus ag cóipeáil taifead go héifeachtúil, bunaithe ar ráta caighdeánach in aghaidh na huaire de € 20.95. Ní bheidh aon mhuirir i bhfeidhm maidir leis an am a chaitheann comhlachtaí poiblí agus iarratais á mbreithniú.

D’fhéadfadh éarlais a bheith iníoctha sa chás gur dóigh go sáróidh an táille iomlán € 50.79. Sna cúinsí seo, cabhróimid, má iarrtar sin orainn, cuidiú leis an bpobal an iarraidh a leasú d’fhonn méid na taisce a laghdú nó a dhíchur.

Féadfar muirir a tharscaoileadh sna cúinsí seo a leanas

 • nuair a sháródh costas bailithe agus cuntasaíochta na táille méid na táille; nó
 • i gcás ina gcabhródh an fhaisnéis go háirithe le tuiscint a fháil ar shaincheist a bhfuil tábhacht náisiúnta léi; nó
 • i gcás faisnéise pearsanta, i gcás nach mbeadh na muirir sin réasúnach ag féachaint do acmhainn an iarratasóra.

In Alt 47 den Acht um Shaoráil Faisnéise leagtar amach na rialacha maidir le táillí cuardaigh agus aisghabhála a chur i bhfeidhm. Socraítear táillí faoi láthair mar seo a leanas de réir Ionstraimí Reachtúla Uimh. 264 de 2003, 139 de 1998 agus 13 de 1997:

 • € 20.95 san uair - cuardach agus aisghabháil
 • € 0.04 in aghaidh an bhileog le haghaidh fótachóip
 • € 0.51 do dhiosca ríomhaire 3½ orlach
 • € 10.16 le haghaidh CD-ROM
 • € 6.35 do Radiograph (X-Ray)

Cad ba cheart a dhéanamh i gcás iarratas um Shaoráil Faisnéise ar mhiontuairiscí chruinnithe an Choiste Bainistíochta:

 • Cuirfimid an fhaisnéis faoi bhráid xxxx trí ríomhphost ar maidin xxxx roimh 1:00
 • Ní gá cóipeanna sínithe de mhiontuairiscí a sheoladh. Is leor cóipeanna clóscríofa le hathghníomhartha. XXXX a úsáid in áit athghníomhartha.
 • Ní sholáthrófar ach miontuairiscí cruinnithe an choiste bainistíochta agus ní miontuairiscí an choiste iniúchta agus riosca nó an fhochoiste eile
 • Fuascailte:
  • - Gach ainm de bhaill an choiste bainistíochta, baill foirne, teagascóirí, múinteoirí, scoileanna nó aon rud inar féidir duine a aithint. Tá sé seo a áireamh i gcás
  • Ainmnítear baill an choiste bainistíochta i láthair cruinnithe ar chóir iad a athdhéanamh. (Comhairle GDPR)
  • - Aon fhaisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de mar ainmneacha gnólachtaí nó soláthraithe seirbhíse.
 • Is féidir méideanna atá liostaithe mar iarmhéideanna bainc, méideanna maoinithe nó méideanna a chaitear ar thionscadail shonracha a áireamh mar taispeánfaidh an fhaisnéis seo ár trédhearcacht mar eagraíocht atá maoinithe go poiblí. Ba chóir a bheith cúramach gan méid atá iníoctha le haon duine amháin a shainaithint.

 

Beartas arna dhaingniú ag an gCoiste Bainistíochta ar 24th Feabhra 2020.

Seoladh

Ionad Tacaíochta Oideachais Iarthar Chorcaí,
An Chearnóg,
Dún Mánmhaí,
Co Chorcaí

Eircode: P47 FH27


 • Fón 1: +353 (23) 8856756
 • Fón 2: +353 (23) 8856757
 • Facs:+353 (23) 8856752
 • r-phost: Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript chumas chun féachaint air.

Cúrsaí le Teacht